Nyheder

Hvem er vi ?

UIF’s Venner er en støtteforening til fordel for Ugerløse Idrætsforening, og vi yder økonomisk støtte til ungdomsarbejdet i foreningen og andre aktiviteter i Ugerløse by

 

Husk at overskuddet går til idrætsforeningens ungdomsarbejde og andre aktiviteter i Ugerløse by, og at al arbejdskraft er ulønnet og frivillig.

Ved sidste generalforsamling blev en ændring af vedtægterne vedtaget.

De er her gengivet i den fulde ordlyd.

 

Vedtægter for støtteforeningen.

 

§ 1. Foreningens navn: Ugerløse Idrætsforenings Venner.

Stiftet: 25 marts 1986

Hjemsted: Holbæk kommune

§ 2.

1. Foreningens formål er at arrangere indtægtsgivende aktiviteter til fordel for UIF og andre aktiviteter i Ugerløse.

2. Bestyrelsen tager løbende stilling, til indkomne ansøgninger.

§ 3

Som medlem optages automatisk enhver, der er registreret som deltagende i foreningens aktiviteter.

§ 4.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, bestående af en formand, en kasserer, en sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer.

2. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne, som vælges for 2 år adgangen. I lige årstal er 4 på valg og i ulige 3. Der vælges også 2 bestyrelsessuppleanter, som vælges for 1 år.

3. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.

4. Til bestyrelsen kan vælges alle, der er registreret som medlem og er fyldt 16 år.

§ 6.

Der kan tegnes et støttemedlemsskab af foreningen, gældende for et år. Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse hvert år.

§ 7.

1. Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8.

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og bestyrelsen indkalder denne med mindst 14 dages varsel ved offentligt opslag i byen, eller som den finder mest hensigts mæsssigt.

2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før.

3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen) Dog kræves til udelukkelse af medlemmer, samt til ændring af disse vedtægter at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, stemmer for forslaget.

5. Der føres protokol over de vedtagne beslutninger.

§ 9 Generalforsamlingen vælger 2 bilagskontrollanter, en hvert år. Valget gælder for 2 år ad gangen. De kontrollerer regnskabets bilag, gennemgår årsregnskabet og underskriver det en gang årligt. Endvidere vælges en suppleant for 1 år ad gangen.

§ 10. Dagorden for generalforsamlingen skal være følgende.

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Regnskabet fremlægges

4.Indkomne forslag

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6.Valg af bilagskontrollanter og suppleanter

7.Eventuelt

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 12

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 13

Referat fra bestyrelsesmøder, sendes til alle bestyrelsesmedlemmer og godkendes på næste møde og indsættes i protokollen.

§ 14

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Senest den 1 marts afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til bilagskontrollanterne.

§ 15

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

2. Ophører foreningen tager den afgående bestyrelse stilling til fordeling af foreningens formue til fordel for UIF og andre foreninger med ungdomsarbejde i Ugerløse.

 

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen

den 29 marts 2016

 

 

 

Etiam auctor is inasre aliquem the scelerisque suspendisse.

07:18 AM Dec 12

Etiam auctor is inasre aliquem the scelerisque suspendisse.

09:44 AM Dec 05

AENEAN DOLOR

8901 Marmora Road

Glasgow

D04 89GR

 

+00 (123) 456 78 90

mail@demolink.org

POSUERE ETIAM

Etiam auctor is inasre aliquet a aliquem

is sodales risus the suspendise.

Copyright © All Rights Reserved